Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
26.04.2024, 7:34

INP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  INPRO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INPRO S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-320 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opata Jacka Rybińskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  58 34 00 370 58 554 14 41  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  589-000-85-40 008141071  
  (NIP)  (REGON)  
  25940037UC4MNP02D242 0000306071  
    (LEI)       (KRS)   
 MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży308 606,00357 690,0068 149,0076 294,00 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży104 240,00132 322,0023 019,0028 224,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 540,0088 680,0012 927,0018 915,00 
 Zysk (strata) brutto52 855,0079 368,0011 672,0016 929,00 
 Zysk (strata) netto42 885,0064 142,009 470,0013 681,00 
 - w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym7 658,009 448,001 691,002 015,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,881,370,190,29 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 803,00-3 104,003 269,00-662,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 798,00-12 029,00-1 722,00-2 566,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 307,006 590,00-3 159,001 406,00 
 Przepływy pieniężne netto-7 302,00-8 543,00-1 612,00-1 822,00 
 Aktywa razem799 305,00750 170,00183 833,00159 954,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania304 925,00285 751,0070 130,0060 929,00 
 Rezerwy na zobowiązania21 702,0028 857,004 991,006 153,00 
 Zobowiązania długoterminowe98 188,00111 654,0022 582,0023 807,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe185 035,00145 240,0042 556,0030 969,00 
 Kapitał własny494 380,00464 419,00113 703,0099 025,00 
 - w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym39 518,0033 954,009 089,007 240,00 
 Liczba akcji w szt.40 040 000,0040 040 000,0040 040 000,0040 040 000,00 
 Wartość księgowa na 1 akcję12,3511,602,842,47 
 
 Powyższe dane finansowe za lata 2023 i 2022 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,6899 PLN / EUR). - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku - 4,5284 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - 4,6883 PLN / EUR). 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_INP_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu GK INPRO SA 
 GK_INP_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu GK INPRO SA podpis elektroniczny 
 inp-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK INPRO SA za 2023 rok 
 inp-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK INPRO SA za 2023 rok podpis elektroniczny 
 INP_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2023 roku 
 INP_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2023 roku podpis elektroniczny 
 Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_INPRO_SA_2022-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania SSF GK INPRO SA 2023 rok 
 Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_INPRO_SA_2022-12-31_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego z badania SSF GK INPRO SA 2023 rok podpis elektroniczny 
 Oswiadczenia_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Zarządu SSF GK INPRO SA 2023 rok 
 Oswiadczenia_SSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenia Zarządu SSF GK INPRO SA 2023 rok podpis elektroniczny 
 Oswiadczenia_RN_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej SSF GK INPRO SA 2023 rok podpis elektroniczny 

Załączniki

Inne komunikaty