Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
26.04.2024, 11:58

WTN Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z realizacją III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji III Programu Motywacyjnego Emitenta na lata 2022-2024 („Program”), 24 (słownie: dwudziestu czterech) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C (Transza 2023) wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”), wykonało przysługujące im uprawienia z tytułu posiadanych 75.694 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) warrantów, w zakresie złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa objęcia posiadanych 75.694 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta („Akcje”) w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wykonanie prawa objęcia Akcji nastąpiło po cenie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na akcję, tj. za łączną cenę 15.138,80 zł (słownie: piętnaście tysięcy, sto trzydzieści osiem złotych i 80/100).
Łączna liczba akcji serii E mogąca zostać objęta w ramach Programu wynosi 241.739 (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji, z czego: (i) w ramach realizacji pierwszej z trzech transz warrantów subskrypcyjnych serii C zostało wykonane prawo objęcia Akcji w zakresie łącznie 69.932 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji serii E Spółki w 2023 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 18 maja 2023 roku), (ii) w ramach realizacji drugiej z trzech transz warrantów subskrypcyjnych serii C zostało wykonane prawo objęcia Akcji zgodnie z niniejszym raportem. Akcje poddane zostaną procesowi rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 451 § 2 zdanie drugie oraz art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zapisanie akcji na rachunkach maklerskich Osób Uprawnionych, które złożyły ww. oświadczenia, stanowić będzie przyznanie oraz nabycie praw z Akcji, skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną wydawanych Akcji.

Inne komunikaty