Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
26.04.2024, 17:42

ALI RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 
  dla   
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-31do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ALTUS S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-696 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PANKIEWICZA 3  
  (ulica) (numer)  
  (0-22) 380 32 85 PLTFI000035  
  (telefon)  (fax)  
  biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl  
  (e-mail)  (www)  
  1080003690 141158275  
  (NIP)  (REGON)  
  259400I3CQZRPFFK6Q84 0000290831  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży0,000,000,000,00 
 Koszty działalności operacyjnej952,001 054,00210,00225,00 
 Zysk (strata) na sprzedaży-952,00-1 054,00-210,00-225,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-882,00-437,00-195,00-93,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem133,00-377,0029,00-80,00 
 Zysk (strata) netto133,00-344,0029,00-73,00 
 Średnia ważona liczba akcji40 920 000,0040 920 000,0040 920 000,0040 920 000,00 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,00-0,010,000,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-702,00-631,00-155,00-135,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 022,00493,00226,00105,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0,000,000,000,00 
 Aktywa trwałe23 082,0023 116,005 309,004 929,00 
 Aktywa obrotowe17 999,0017 866,004 140,003 809,00 
 Aktywa razem41 081,0040 982,009 448,008 738,00 
 Kapitał własny40 613,0040 480,009 341,008 631,00 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe0,000,000,000,00 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe468,00502,00108,00107,00 
 Pasywa razem41 081,0040 982,009 448,008 738,00 
 Liczba akcji40 920 000,0040 920 000,0040 920 000,0040 920 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,990,990,230,21 
       
       
 Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 roku– według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2023 r. przez Narodowy Bank Polski (4,3480 zł / EURO), -poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5284 zł / EURO) w 2023 r., -poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2022 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6899 zł / EURO), -poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,6883 zł / EURO) w 2022 r. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Altus_2024-04-26_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu Altus do sprawozdania finansowego 
 Altus_2024-04-26_pl.xhtml.xades  
 ali_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Altus 2023 
 ali_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 ALTUS_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Altus i Grupy 2023 
 ALTUS_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 informacja_o_wyborze_2024_04_26.xhtmlInformacja o wyborze firmy audytorskiej 
 informacja_o_wyborze_2024_04_26.xhtml.xades  
 Ocena_RN_Altus_do_sprawozdania_2023.xhtmlOcena Rady Nadorczej Altus 
 Oswiadczenie_RN_dot_KA_Altus_2023.xhtmlOswiadczenie Rady Nadorczej o Komitecie Audytu 
 SzB_Altus_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z badania 
 SzB_Altus_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
    

Załączniki

Inne komunikaty