Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
8.05.2024, 16:45

BST Przydział obligacji serii AA2

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z 25 kwietnia 2024 r. dotyczącego emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA2 do kwoty 50.000.000,00 PLN informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. nastąpił definitywny przydział i emisja 50.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA2, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN, w wyniku zarejestrowania tych obligacji w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji. Obligacje serii AA2 przydzielono definitywnie 26 inwestorom (w tym 23 subfunduszom). Stopa redukcji wyniosła 4,5%. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,70 punktów procentowych w skali roku.

Inne komunikaty