Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
9.05.2024, 17:56

ALI QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 
  dla   
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-09    
 
 
  ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ALTUS S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-696 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PANKIEWICZA 3  
  (ulica) (numer)  
  (0-22) 380 32 85 PLTFI000035  
  (telefon)  (fax)  
  biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl  
  (e-mail)  (www)  
  1080003690 141158275  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży11 85912 3982 7442 638 
 Koszty działalności operacyjnej9 54913 2772 2102 825 
 Zysk (strata) na sprzedaży2 310-879535-187 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 356-688545-146 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 3513 7771 238804 
 Zysk (strata) netto4 2952 791994594 
 Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej3 7622 342871498 
 Średnia ważona liczba akcji40 920 00040 920 00040 920 00040 920 000 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,090,060,020,01 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 977-408689-87 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 140-5 560-727-1 183 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-172-162-40-34 
 Aktywa trwałe8 1508 4041 8951 933 
 Aktywa obrotowe156 057152 75836 28535 133 
 Aktywa razem164 207161 16238 18037 066 
 Kapitał własny139 857135 56232 51831 178 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe3 2183 355748772 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe21 13222 2454 9135 116 
 Pasywa razem164 207161 16238 18037 066 
 Liczba akcji40 920 00040 920 00040 920 00040 920 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,423,310,790,76 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%"> <span><font face="Calibri,sans-serif">Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zosta&#322;y przeliczone na EURO wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">-&#160; </font></span><span><font face="Calibri,sans-serif">poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w&#160;&#8211;&#160;wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego na dzie&#324; 31&#160;marca 2024 r. przez Narodowy Bank Polski (</font></span><font face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 115%">4,3009 </span><span>z&#322; / EURO), </span></font> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">-&#160; </font></span><span><font face="Calibri,sans-serif">poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#8211; wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca okresu sprawozdawczego (</font></span><font face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 115%">4,3211 </span><span>z&#322; / EURO) w I kwartale 2024 r.,</span></font> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">-&#160; </font></span><span><font face="Calibri,sans-serif">poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w&#160;&#8211;&#160;wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego na dzie&#324; 31&#160;grudnia 2023 r.&#160; przez Narodowy Bank Polski (</font></span><font face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 115%">4,3480</span><span> z&#322; / EURO), </span></font> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%"> <span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font face="Times New Roman" size="7.0pt">-&#160; </font></span><span><font face="Calibri,sans-serif">poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#8211; wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca okresu sprawozdawczego (</font></span><font face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 115%">4,7005 </span><span>z&#322; / EURO) w I kwartale 2023 r.</span></font> </p> </body> </html> 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 20240509 ALTUS 2024Q1 Raport kwartalny.pdfAltus I Q 2024 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-09Piotr GóralewskiPrezes Zarządu  
 2024-05-09Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty