Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
9.05.2024, 17:40

STX QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-09    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY inne  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-404 Mysłowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Piaskowa 20  
  (ulica) (numer)  
  0327627545    
  (telefon)  (fax)  
  info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2024 r.     
 Przychody127 197103 29829 43621 976 
 Zysk brutto na sprzedaży80 34460 23818 59312 815 
 Zysk z działalności operacyjnej65 58245 53315 1779 687 
 EBITDA91 30367 06621 13014 268 
 Zysk przed opodatkowaniem69 68350 13616 12610 666 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy59 17740 58713 6958 635 
 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej57 18238 66213 2338 225 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,230,160,050,03 
 Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,230,160,050,03 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej89 71770 80620 76215 064 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(34 567)(7 721)(8 000)(1 643) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-(178)-(38) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem55 15062 90712 76313 383 
  31 marca 2024 r.31 grudnia 2023 r.31 marca 2024 r.31 grudnia 2023 r. 
 Aktywa razem1 570 0511 543 403365 052354 968 
 Aktywa trwałe829 442868 672192 853199 787 
 Aktywa obrotowe740 609674 731172 199155 182 
 Zobowiązania razem752 920785 474175 061180 652 
 Zobowiązania długoterminowe400 926393 53493 21990 509 
 Zobowiązania krótkoterminowe351 994391 94081 84290 143 
 Kapitał własny razem817 131757 929189 991174 317 
 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej808 906751 699188 078172 884 
 Udziały niekontrolujące8 2256 2301 9121 433 
 Kapitał zakładowy185 447185 44743 11842 651 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2024 r.     
 Przychody1 2851 158297246 
 Strata z działalności operacyjnej(1 960)(1 980)(454)(421) 
 Zysk przed opodatkowaniem1 3819 0263201 920 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy1 0588 7512451 862 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,000,040,000,01 
 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,000,040,000,01 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(391)(265)(90)(56) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 3602 327778495 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-(178)-(38) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem2 9691 884687401 
  31 marca 2024 r.31 grudnia 2023 r.31 marca 2024 r.31 grudnia 2023 r. 
 Aktywa razem376 607374 69487 56586 176 
 Aktywa trwałe80 54081 60418 72618 768 
 Aktywa obrotowe296 067293 09068 83867 408 
 Zobowiązania razem9 2458 4162 1501 936 
 Zobowiązania długoterminowe6 6376 4611 5431 486 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 6081 955606450 
 Kapitał własny razem367 362366 27885 41584 241 
 Kapitał zakładowy185 447185 44743 11842 651 
 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="64" height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl244" width="189" style="height: 13.5pt; width: 142pt"> &#160; </td> <td class="xl243" align="right" width="64" style="width: 48pt"> 2024 </td> <td class="xl243" align="right" width="64" style="width: 48pt"> 2023 </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl244" style="height: 13.5pt"> kurs z dnia bilansowego </td> <td class="xl245" align="right"> 4,3009 </td> <td class="xl245" align="right" style="border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,348 </td> </tr> <tr height="18" style="height: 13.5pt"> <td height="18" class="xl244" style="height: 13.5pt"> &#347;redni kurs z okresu </td> <td class="xl246" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium"> 4,3211 </td> <td class="xl246" align="right" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,7005 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 STXA_QSr_I_kw_2024.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-09Andrzej KaczmarekPrezes Zarządu  
 2024-05-09Mariusz SerwaWiceprezs Zarządu, Dyrektor Finansowy  
 2024-05-09Michał NorasGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty