Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
14.05.2024, 17:25

BST Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.

Zarząd BEST S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj: BEST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Gdyni (BEST I NFIZW), BEST II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Gdyni (BEST II NFIZW), BEST IV Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Gdyni (BEST IV NFIZW), jako kredytobiorcy oraz Emitent jako poręczyciel, zawarli z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks nr 2 (Aneks) do umowy z dnia 5 września 2022 r. o kredyt rewolwingowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2022 z 5 września 2022 r.
Na podstawie Aneksu została zwiększona wysokość kwoty kredytu ze 100 mln PLN na 200 mln PLN. Okres dostępności kredytu został wydłużony do 28 maja 2025 r., a spłata kredytu powinna nastąpić nie później niż do 11 października 2029 r. Celem kredytu jest finansowanie, oraz refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności. Pozostałe istotne postanowienia umowy kredytu nie uległy zmianie. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z kredytu są: 1. zastaw rejestrowy i finansowy o wartości do 150% kwoty kredytu na rachunkach bankowych kredytobiorców prowadzonych przez Bank, 2. oświadczenie każdego z kredytobiorców o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postepowania cywilnego, 3. zastaw rejestrowy o wartości do 150% kwoty kredytu na finansowanych przez Bank pakietach wierzytelności, 4. poręczenie według prawa cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu udzielone przez Emitenta, 5. oświadczenie Emitenta jako poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego. Postanowienia umowy kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a warunki finansowe (w tym oprocentowanie) nie odbiegają od warunków rynkowych. BEST I NFIZW, BEST II NFIZW oraz BEST IV NFIZW są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta.

Inne komunikaty