Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COGNOR: strona spółki
16.05.2024, 14:23

COG Emisja obligacji serii 2/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z 7 maja 2024 r., w którym Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - obligacji serii 2/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”), Emitent informuje, iż w dniu 16 maja 2024 r. doszło do emisji Obligacji,
Obligacje podlegają corocznej amortyzacji. Ostateczny termin wykupu został określony na 15 stycznia 2029 roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

Inne komunikaty