Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
17.05.2024, 14:20

WTN Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii E i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z uprzednim wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych i rejestracją w KDPW, nastąpiło wydanie uprawnionym (poprzez rejestrację na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych) 75.694 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje”). Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii C (za 2023 rok) przez osoby uprawnione w ramach III Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego. Emisja Akcji nastąpiła na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło przyznanie i nabycie praw z Akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.138,80 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 80/100), wobec czego kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 3.687.219,20 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 20/100) i dzieli się na 18.436.096 (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym: (i) 16.500.000 akcji serii A, (ii) 1.600.000 akcji serii B, (iii) 78.772 akcje serii C, (iv) 111.698 akcji serii D oraz (v) 145.626 akcji serii E. Na każdą z ww. akcji Emitenta przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Wittchen S.A. wynosi obecnie 18.436.096 (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć). Jednocześnie Spółka informuje, że Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz asymilację z kodem ISIN: PLWTCHN00105, pod którym są zarejestrowane Akcje Spółki będące w obrocie giełdowym. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty