Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
20.05.2024, 12:04

LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2023 r.
Zarząd proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2023 zysk netto w wysokości 686.991.017,80 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych 80/100) podzielić w następujący sposób: • Kwotę 85.033.975,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,50 złotych na jedną akcję. • Pozostałą kwotę, tj. 601.957.042,80 zł (słownie: sześćset jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa złote 80/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponował ustalenie 4 lipca 2024 r., jako dnia dywidendy oraz 19 lipca 2024 r., jako dnia wypłaty dywidendy. Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółkę polityką dywidendową przedstawioną w przyjętej 17 maja 2023 r. Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Inne komunikaty