Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEST: strona spółki
20.05.2024, 14:12

BST Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2024 r. podjął uchwałę w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki, oraz (4) dematerializacji akcji serii J i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na GPW, („Uchwała”).
Zgodnie z treścią Uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 22.693.729,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 22.824.729,00 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), to jest o 131.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) poprzez emisję obejmującą 131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („Akcje Serii J”). Cena emisyjna jednej Akcji Serii J została ustalona na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty). Cena emisyjna została ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20 z 29 czerwca 2022 r . Emisja Akcji Serii J przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Pozbawienie akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji Serii J w całości leży w interesie Emitenta i jest uzasadnione. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i proponowaną cenę emisyjną akcji serii J, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 ksh, stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Uchwałą dokonano następujących zmian w Statucie Spółki: 1) §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.824.729 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 22.824.729 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”; 2) w §7 ust. 3 dodaje się lit. h) o następującym brzmieniu: „131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii J”; 3) w §7 dodaje się ust. 11 o następującej treści: „Akcje serii J zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i zmiany Statutu Emitenta są skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której dokonaniu Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii J oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Załączniki

Inne komunikaty