Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka Przejmująca") ze spółką QDS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim ("Spółka Przejmowana")
Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia 25 kwietnia 2024 roku do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1, kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności z planem połączenia uzgodnionym z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 23.04.2024r. oraz załącznikami do tego planu : 1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników QDS24 Sp. z o.o. o połączeniu Spółek, 2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PJP Makrum S.A. o połączeniu Spółek, 3. ustalenie wartości majątku QDS24 Sp. z o.o. na dzień 31.03.2024r., 4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym QDS24 Sp. z o.o. na dzień 31.03.2024r., które to dokumenty zostały opublikowane wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 24.04.2024r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.projprzem.com oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.qds24.eu.

Inne komunikaty