Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
21.05.2024, 15:37

HRS Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do kolejnych dwóch (2) umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Finansujący”). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o dwadzieścia cztery (24) miesiące od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.
Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z renegocjacjami czterech (4) umów leasingu aktywnych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne dwadzieścia cztery (24) miesiące od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 3 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadałyby do spłaty w okresie maj – lipiec 2024 roku. Spółka otrzymała od Finansującego pismo wyrażające zgodę na prolongatę terminów spłaty dla wszystkich wyżej wspomnianych umów, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 5/2024 w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Uzgodnione z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zmiany w aktywnych umowach leasingu wynikają z szeroko zakrojonych działań Emitenta, mających na celu poprawę płynności i reorganizację bazy finansowej Spółki dla obsługi prowadzonego postępowania układowego. Zgodnie z tą strategią Emitent pomyślnie renegocjował już umowy dotyczące finansowania kredytowego z Deutsche Leasing Polska S.A. (o czym informował w dniu 17 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 1/2024) oraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (o czym informował w dniu 31 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 2/2024), a także umowy leasingu operacyjnego z Millennium Leasing Sp. z o.o. (o czym informował w dniu 29 marca 2024 roku raportem bieżącym nr 3/2024 oraz w dniu 29 kwietnia 2024 roku raportem bieżącym nr 4/2024) i SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. (o zawarciu których informował raportem bieżącym nr 5/2024 w dniu 30 kwietnia 2024 roku).

Inne komunikaty