Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

LWB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  21-013 Puchaczów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bogdanka -  
  (ulica) (numer)  
  (0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17  
  (telefon)  (fax)  
  bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu  
  (e-mail)  (www)  
  713-000-57-84 430309210  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży815 903940 678188 818200 123 
 Zysk operacyjny48 302155 75211 17833 135 
 Zysk przed opodatkowaniem52 741156 54212 20533 303 
 Zysk netto roku obrotowego, z tego:42 779126 1659 90026 841 
 - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej42 405126 4269 81326 896 
 - przypadający na udziały mniejszości374-26187-56 
 Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy     
 Całkowite dochody netto za rok obrotowy42 779126 1659 90026 841 
 Ilość akcji34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590 
 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,253,720,290,79 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej200 100153 56946 30832 671 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-149 676-153 269-34 638-32 607 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 048-3 337-937-710 
 Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów46 376-3 03710 732-646 
  31.03.2024 r.31.12.2023 r.31.03.2024 r.31.12.2023 r. 
 Aktywa trwałe4 115 9184 101 959956 990943 413 
 Aktywa obrotowe1 533 4131 660 209356 533381 833 
 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży     
 RAZEM AKTYWA5 649 3315 762 1681 313 5231 325 246 
 Zobowiązania długoterminowe727 937727 790169 252167 385 
 Zobowiązania krótkoterminowe574 574730 337133 594167 971 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom4 336 0254 293 6201 008 167987 492 
 Udziały nie dające kontroli10 79510 4212 5102 397 
 Kapitał własny razem4 346 8204 304 0411 010 677989 890 
 Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za I kwartal 2024 r.     
 Przychody ze sprzedaży814 313940 997188 450200 191 
 Zysk operacyjny46 994158 48310 87533 716 
 Zysk przed opodatkowaniem51 525159 35511 92433 902 
 Zysk netto roku obrotowego42 176129 0899 76027 463 
 Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy     
 Całkowite dochody netto za rok obrotowy42 176129 0899 76027 463 
 Ilość akcji34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590 
 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,243,800,290,81 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej188 841145 56443 70230 968 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-146 870-150 121-33 989-31 937 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 716-1 012-397-215 
 Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów40 255-5 5699 316-1 185 
  31.03.2024 r.31.12.2023 r.31.03.2024 r.31.12.2023 r. 
 Aktywa trwałe4 111 2134 091 155955 897940 928 
 Aktywa obrotowe1 494 2471 628 548347 427374 551 
 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży     
 RAZEM AKTYWA5 605 4605 719 7031 303 3241 315 479 
 Zobowiązania długoterminowe719 846719 876167 371165 565 
 Zobowiązania krótkoterminowe559 951716 340130 194164 752 
 Kapitał własny razem4 325 6634 283 4871 005 758985 163 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie Zarządu GK LWB IQ 2024.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdana za I kwartał 2024 r. 
 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IQ 2024.pdfSprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2024 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Zbigniew StopaPrezes Zarządu  
 2024-05-22Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych  
 2024-05-22Bartosz RożnawskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji   
 2024-05-22Sławomir KrenczykZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty