Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
22.05.2024, 13:51

INP Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż podjął decyzję, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za akcję.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 3/2024 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2023. Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2023 rok w kwocie 10.010.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 13.920.095,93 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 93/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 25 lipca 2024 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 8 sierpnia 2024 roku. Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty