Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
22.05.2024, 13:59

WTN Powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji

Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Emitent”, lub „Spółka”), informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 5-letnią kadencję.
Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby: (i) Panią Monikę Dziedzic, (ii) Panią Barbarę Mirecką, (iii) Pana Józefa Mireckiego, (iv) Pana Adama Sobieszka, oraz (v) Pana Pawła Marcinkiewicza. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Uchwały w sprawie powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, żaden z nich nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w tym: (i) nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, (ii) nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty