Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  85-033 Bydgoszcz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Kościeleckich 3  
  (ulica) (numer)  
  0-52 376 74 00 052 376 74 03  
  (telefon)  (fax)  
  info@projprzem.com www.pjpmakrum.com  
  (e-mail)  (www)  
  554-023-40-98 002524300  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2023-01-01 do 2024-03-31 
 Przychody ze sprzedaży35 23339 2928 1418 364 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 677)2 829(387)602 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 710)2 506(626)533 
 Zysk (strata) netto(2 220)2 007(513)427 
 Zysk na akcję PLN(0,37)0,34(0,09)0,07 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6176 4153741 366 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 388)(1 451)(1 245)(309) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 093(5 758)715(1 226) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(678)(794)(157)(169) 
 Aktywa265 034212 71161 62345 495 
 Zobowiązania długoterminowe11 80314 8532 7443 177 
 Zobowiązania krótkoterminowe135 71888 73931 55618 980 
 Kapitał własny117 513109 11927 32323 338 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 PJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 31.03.2024.pdfPJP MAKRUM S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kw. 2024 
 Sprawozdanie Zarządu JSF PJP MAKRUM 1Q2024.pdfPJP MAKRUM S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu za I kw. 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Piotr SzczeblewskiPrezes Zarządu  
 2024-05-22Dariusz SzczechowskiWiceprezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty