Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP QS 1/2024: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-22    
 
 
  PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PJP MAKRUM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  85-033 Bydgoszcz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Plac Kościeleckich 3  
  (ulica) (numer)  
  0-52 376 74 00 052 376 74 03  
  (telefon)  (fax)  
  info@projprzem.com www.pjpmakrum.com  
  (e-mail)  (www)  
  554-023-40-98 002524300  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 Przychody ze sprzedaży101 99688 83523 56718 910 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 1631 383-731294 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 8702 388-663508 
 Zysk (strata) netto-2 7781 109-642236 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominjącego-2 7781 109-642236 
 Zysk na akcję (PLN)-0,460,19-0,110,04 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)-0,460,19-0,110,04 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-739-5 176-171-1 102 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 251-7 039-1 906-1 498 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 681-5 757-388-1 225 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-10 671-17 972-2 466-3 826 
 Aktywa404 183329 47693 97670 469 
 Zobowiązania długoterminowe40 43229 8949 4016 394 
 Zobowiązania krótkoterminowe205 257150 06047 72432 095 
 Kapitał własny158 494149 52336 85131 980 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki domijącej158 494149 52336 85131 980 
 
   
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK PJP Makrum Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 31.03.2024.pdfGrupa Kapitałowa PJP MAKRUM S.A. - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kw. 2024 
 Sprawozdanie Zarządu SSF Grupa Kapitałowa PJP MAKRUM 1Q2024.pdfGrupa Kapitałowa PJP MAKRUM S.A. - Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za I kw. 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-22Piotr SzczeblewskiPrezes Zarządu  
 2024-05-22Dariusz SzczechowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty