Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023. 11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023. 12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 2 czerwca 2024 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2024 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty