Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 19.06.2024 r., projekty uchwał

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, f) przeznaczenia zysku za rok 2023, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty; 10 .Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce; 13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Inne komunikaty