Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
23.05.2024, 12:19

INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd INPRO S.A.(dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 10/2024 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2023, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2024 z dnia 22.05.2024 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za 2023 rok w kwocie 10.010.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 13.920.095,93 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 93/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 25 lipca 2024 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 8 sierpnia 2024 roku. Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Inne komunikaty