Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PMPG: strona spółki
23.05.2024, 17:02

PGM QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  PMPG POLSKIE MEDIA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-486 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 212  
  (ulica) (numer)  
  022 347 50 00 022 347 50 01  
  (telefon)  (fax)  
  pmpg@point-group.pl www.point-group.pl  
  (e-mail)  (www)  
  521-008-88-31 010768408  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW8 58310 7221 9862 281 
 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-933-257-216-55 
 ZYSK (STRATA) NETTO-1 114679-258144 
 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-1 125677-260144 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382 
 ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,110,07-0,030,01 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ90-1 90821-406 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ16-804-17 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-453-414-105-88 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-348-2 401-80-511 
  31 MARCA 2024 R.31 GRUDNIA 2023 R.31 MARCA 2024 R.31 GRUDNIA 2023 R. 
 AKTYWA, RAZEM40 28942 1319 3689 690 
 AKTYWA OBROTOWE21 51022 9985 0015 289 
 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA8 1338 6081 8911 980 
 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2 0752 286482526 
 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE6 0586 3221 4091 454 
 KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM32 15633 5237 4777 710 
 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ31 14532 5237 2427 480 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382 
 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,003,130,700,72 
 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW4 2416 6299811 410 
 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-283309-6666 
 ZYSK (STRATA) NETTO-307413-7188 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382 
 ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,030,04-0,010,01 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ85-56020-119 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ16441 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-450-369-104-78 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-349-924-81-197 
  31 MARCA 2024 R.31 GRUDNIA 2023 R.31 MARCA 2024 R.31 GRUDNIA 2023 R. 
 AKTYWA, RAZEM39 92440 8969 2839 406 
 AKTYWA OBROTOWE13 85914 6323 2223 365 
 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA4 7355 1481 1011 184 
 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1 9812 158461496 
 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE2 7542 990640688 
 KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM35 18935 7488 1828 222 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 38210 38210 38210 382 
 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)3,393,440,790,79 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe, zawieraj&#261;ce podstawowe pozycje skr&#243;conego sprawozdania finansowego przeliczonego na euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b:<br><br>poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w bilansu przeliczono wed&#322;ug kursu obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; okresu:<br>- na 31 marca 2024 r.: 1 euro = 4,3009 z&#322;,<br>- na 31 grudnia 2023 r.: 1 euro = 4,3480 z&#322;,<br><br>poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym:<br>- kurs &#347;redni w okresie stycze&#324;-marzec 2024 r.: 1 euro = 4,3211 z&#322;,<br>- kurs &#347;redni w okresie stycze&#324;-marzec 2023 r.: 1 euro = 4,7005 z&#322;. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Katarzyna GintrowskaPrezes Zarządu  
 2024-05-23Jolanta KlocWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty