Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WITTCHEN: strona spółki
23.05.2024, 20:07

WTN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  WITTCHEN S.A. Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-152 Palmiry  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Gdańska 60  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 766 33 33 +48 22 766 33 03  
  (telefon)  (fax)  
  office@wittchen.com www.wittchen.com  
  (e-mail)  (www)  
  951-102-21-54 11664266  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży93 00596 34021 52320 496 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 88612 4541 5942 649 
 Zysk (strata) brutto6 00313 0461 3892 775 
 Zysk (strata) netto4 86710 0621 1262 141 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 77910 6022 4952 255 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 701-1 604-394-341 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 678-9 622-4 323-2 047 
 Przepływy pieniężne netto, razem-9 600-624-2 222-133 
 Średnioważona liczba akcji w okresie (szt)18 360 40218 290 47018 360 40218 290 470 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,270,550,060,12 
 Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,573,330,830,71 
 Stan na31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem324 772337 95675 51377 727 
 Zobowiązania długoterminowe38 45038 0468 9408 750 
 Zobowiązania krótkoterminowe64 20283 24214 92819 145 
 Kapitał własny222 120216 66851 64549 832 
 Kapitał zakładowy3 6723 672854845 
 Liczba akcji (szt.)18 360 40218 360 40218 360 40218 360 402 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,1011,802,812,71 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Przychody netto ze sprzedaży90 16693 72620 86619 940 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 84212 5561 8152 671 
 Zysk (strata) brutto7 14113 1221 6532 792 
 Zysk (strata) netto5 84310 4081 3522 214 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 8728 7512 9791 862 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-338-558-78-118 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 850-8 922-4 131-1 898 
 Przepływy pieniężne netto, razem-5 316-729-1 230-155 
 Średnioważona liczba akcji w okresie (szt)18 360 40218 290 47018 360 40218 290 470 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,320,570,070,12 
 Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,573,330,830,71 
 Stan na31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem297 298310 66469 12571 450 
 Zobowiązania długoterminowe32 90731 9107 6517 339 
 Zobowiązania krótkoterminowe52 86773 42612 29216 887 
 Kapitał własny211 524205 32849 18147 224 
 Kapitał zakładowy3 6723 672854845 
 Liczba akcji (szt)18 360 40218 360 40218 360 40218 360 402 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,5211,182,682,57 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Arial" size="3"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Powy&#380;sze dane finansowe za 2024 i 2023 rok&#160;zosta&#322;y przeliczone na EUR</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:&#8722; poszczeg&#243;lne&#160;pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w -</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego na dzie&#324;&#160;31 marca 2024 roku -</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,3009 PLN / EUR, i na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku&#160;- 4,3480 PLN/EUR.&#8722;</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz&#160;rachunku przep&#322;yw&#243;w</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261;&#160;arytmetyczn&#261; &#347;rednich</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">kurs&#243;w ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni&#160;dzie&#324; ka&#380;dego</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">miesi&#261;ca okresu obrotowego</span><span>&#160; </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">od 1 stycznia do 31 marca&#160;2024 roku -</span><span style="line-height: 107%">&#160;<br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,3211 PLN / EUR i</span><span>&#160; </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku - 4,7005 PLN /&#160;EUR.</span> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 WITTCHEN_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_Q1_2024.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Jędrzej WittchenPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty