Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucieEUR     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  03-192 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Morelowa 7  
  (ulica) (numer)  
  22 814 07 77 22 814 07 78  
  (telefon)  (fax)  
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-08-88-504 012265485  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE31.03.202431.03.202331.03.202431.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży42 65440 6509 8718 648 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 48110 7842 1942 294 
 Zysk (strata) brutto9 61911 2282 2262 389 
 Zysk (strata) netto7 5969 2591 7581 970 
 Suma dochodów całkowitych6 96510 6141 6122 258 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 1375 7901 1891 232 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 921-7 239-1 370-1 540 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 6161 495605318 
 Przepływy pieniężne netto, razem1 8324742410 
 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,680,850,160,18 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,680,850,160,18 
 Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2024 oraz 31.12.202331.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem245 720232 14357 13253 391 
 Zobowiązania długoterminowe1 3651 344317309 
 Zobowiązania krótkoterminowe19 22516 2294 4703 733 
 Kapitał własny225 130214 57052 34549 349 
 Kapitał zakładowy2 2272 190518504 
 Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)20,2919,724,724,54 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20,2919,724,724,54 
 Liczba akcji w szt. średnioważona11 096 61010 882 098-- 
 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ31.03.202431.03.202331.03.202431.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży33 13532 3687 6686 886 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 72810 3842 0202 209 
 Zysk (strata) brutto8 89010 8262 0572 303 
 Zysk (strata) netto7 0379 0441 6291 924 
 Suma dochodów całkowitych7 0379 0441 6291 924 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 0347 2891 6281 551 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 550-7 229-1 284-1 538 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 6191 509606321 
 Przepływy pieniężne netto, razem4 1031 569950334 
 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,630,830,150,18 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,630,830,150,18 
 Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2024 oraz 31.12.202331.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem228 112215 27553 03849 511 
 Zobowiązania długoterminowe789761183175 
 Zobowiązania krótkoterminowe15 73113 4883 6583 102 
 Kapitał własny211 592201 02649 19746 234 
 Kapitał zakładowy2 2272 190518504 
 Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)19,0718,474,434,25 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,0718,474,434,25 
 Liczba akcji w szt. średnioważona11 096 61010 882 098-- 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Times New Roman">Wybrane dane finansowe za I kwarta&#322; 2024 roku i I kwarta&#322; 2023 roku zosta&#322;y przeliczone na EUR wg nast&#281;puj&#261;cych<br>zasad:-dane bilansowe wg &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP na dzie&#324; 31.03.2024 roku tj. 4,3009 PLN/EUR oraz na dzie&#324; 31.12.2023 roku tj.4,3480 PLN/EUR.<br>Dane rachunku zysk&#243;w i strat, rachunku dochod&#243;w ca&#322;kowitych orazrachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone na EUR wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w ustalonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca sprawozdawczego tj. za okres 01.01.-31.03.2024-4,3211 PLN/EUR oraz za okres<br>01.01.-31.03.2023 4,7005 PLN/EUR </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 APLISENS Raport 1Q2024.pdfGK APLISENS raport kwartalny za okres 01.01.-31.03.2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty