Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALPROFIL S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-308 Dąbrowa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Roździeńskiego 11a  
  (ulica) (numer)  
  032 261-60-00 032-795-59-72  
  (telefon)  (fax)  
    www.stalprofil.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-001-21-66 001367518  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów349 267504 04280 828107 232 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 13813 2812 3462 825 
 Zysk (strata) brutto8 26110 6381 9122 263 
 Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej5 1376 6811 1891 421 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(26 936)59 009(6 234)12 554 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 482(19 478)806(4 144) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 351(20 059)3 784(4 267) 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów(6 409)19 332(1 483)4 113 
 Aktywa razem1 063 1871 017 773247 201234 078 
 Zobowiązania długoterminowe53 96056 09712 54612 902 
 Zobowiązania krótkoterminowe409 279368 25095 16184 694 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej499 196494 059116 068113 629 
 Kapitał zakładowy1 7501 750407402 
 Liczba akcji17 500 00017 500 00017 500 00017 500 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,290,380,070,08 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span>Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut&#281; euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z zysk&#243;w lub strat i innych ca&#322;kowitych dochod&#243;w, skonsolidowanego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych oraz skonsolidowanego zysku przypadaj&#261;cego na jedn&#261; akcj&#281; za pierwszy kwarta&#322; 2024 r. (pierwszy kwarta&#322; 2023r.) przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca pierwszego kwarta&#322;u. Kurs ten wyni&#243;s&#322; 1 EURO = 4,3211 z&#322; (1 EURO = 4,7005 z&#322;). </span></font><font face="Times New Roman"><br></font><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span>Pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy. Kurs ten wyni&#243;s&#322; na 31 marca 2024 r. - 1 EURO = 4,3009 z&#322; (na 31 grudnia 2023r. - 1 EURO = 4,3480 z&#322;). </span></font><font face="Times New Roman"><br></font><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span>Dane bilansowe dotycz&#261;ce okresu poprzedniego prezentowane s&#261; na koniec roku obrotowego 2023.</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 QSr_1_2024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Henryk OrczykowskiPrezes Zarządu  
 2024-05-24Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu  
 2024-05-24Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-25
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz
9,30
+0,86
2024-06-19
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie na przebudowę sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi.
9,20
+0,22
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3).
9,40
+0,64
2024-06-05
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4).
9,40
0,00
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 4)
8,90
-1,12
2024-05-29
STF Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 3)
8,90
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2).
8,94
0,00
2024-05-27
STF Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
8,94
0,00
2024-05-24
STF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 23.05.2024r.
9,10
0,00
2024-05-24
STF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,10
0,00