Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PJP Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024 r.

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), postanowił rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024r. o nowy punkt 14 o następującym brzmieniu:
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o. Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, f) przeznaczenia zysku za rok 2023, g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce; 13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o.; 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z aktualnym porządkiem obrad znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał WZA uzupełnione o projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Inne komunikaty