Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Auto Partner S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2023, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 19 593 000 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi po 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy). Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 130 620 000. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 czerwca 2024 roku, oraz termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2024 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Inne komunikaty