Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
24.05.2024, 11:42

INP Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.

Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku.
Spółka przedstawia również uzasadnienia do projektów części uchwał tj. projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, a także uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A. Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Dla inwestora / Walne Zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2018.757 ze zm.)

Załączniki

Inne komunikaty