Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
24.05.2024, 13:40

INP Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent

Zarząd spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka, "Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku powziął informację o podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników Domesta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Domesta), spółki zależnej Emitenta, w której posiada on 58,33% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników, uchwały z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Domesta oraz zmiany umowy spółki Domesta.
Zgodnie z treścią uchwał nr 13 i 14 Zgromadzenie Wspólników DOMESTA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku podwyższyło kapitał zakładowy Domesta spółka z o.o. z kwoty 3.072.000,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 3.136.000,00 zł w następujący sposób: utworzono 8 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 8.000,00 złotych każdy udział, przy wyłączeniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia owych 8 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i wyrażono zgodę na objęcie tychże udziałów przez jednego wspólnika – Przemysława Krzysztofa Maraszka (w ramach Programu Motywacyjnego opisanego w raporcie bieżącym nr 26/2022 z dnia 18.08.2022 r.). W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki DOMESTA Emitent będzie posiadać 224 udziały o wartości po 8.000,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 1.792.000,00 zł, co stanowi 57,14% udziału w kapitale zakładowym spółki DOMESTA. Wobec podjętej powyżej opisanej uchwały podjęto także uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki Domesta w zakresie określenia wysokość kapitału zakładowego spółki Domesta. Zmiany umowy spółki Domesta, w tym zmiany wysokości jej kapitału zakładowego muszą być jeszcze zgłoszone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emitent publikuje niniejszy raport, ponieważ rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej wpłynie na procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej Domesta. Emitent w kolejnych komunikatach będzie informował o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Domesta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty