Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
24.05.2024, 16:01

TRK Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. na 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 269 160 780,80 zł – w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r., godz. 10:00 w Warszawie, w Sali Niebieskiej w siedzibie Spółki (Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. 3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 11 czerwca 2024 r. (dalej: „Dzień Rejestracji”). § Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Trakcja S.A. w Dniu Rejestracji. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. § Lista akcjonariuszy Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00 na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 24, 25, 26 czerwca 2024 roku. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzeń do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad. § Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Trakcja S.A. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja akcjonariuszy z Trakcja S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne@grupatrakcja.com. § Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (do 6 czerwca 2024 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com. § Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres walne@grupatrakcja.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. § Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Sporządzone na piśmie pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone do Spółki w oryginale lub poświadczonym przez notariusza odpisie najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia (do godz. 09:00). Co najmniej na jeden dzień roboczy przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie później niż do 26 czerwca 2024 r. do godz. 15.00, akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: walne@grupatrakcja.com. Pełnomocnictwo powinno być przesłane w taki sposób, aby możliwa była skuteczna weryfikacja jego ważności. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych: - w przypadku osób fizycznych: imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej; - w przypadku innych podmiotów: nazwy (firmy), numeru wpisu do właściwego rejestru, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa powinien być dołączony, zeskanowany do pliku typu PDF, odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesięczny. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym będą wykonywane te prawa. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących do jego identyfikacji. Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Proces weryfikacji może polegać na zadaniu pytania, w formie elektronicznej lub telefonicznej, akcjonariuszowi bądź pełnomocnikowi zmierzającego do ustalenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Jeżeli akcjonariusz bądź pełnomocnik nie potwierdzi faktu udzielenia pełnomocnictwa lub jeżeli Spółka nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (do godz. 08:30), w takim wypadku Spółka zastrzega możliwość odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do pisemnego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii odpowiednio poświadczonej za zgodność z oryginałem), nie starszy niż 3 miesięczny, potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzony dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinien zawierać wpisy dotyczące osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. § Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. § Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Akcjonariusz podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. § Dostęp do dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupatrakcja.com w sekcji „Relacje Inwestorskie\Walne Zgromadzenie\2024\Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2024 r.”. Pod wskazanym adresem strony internetowej zamieszczona jest również klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje: 1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023; 3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. za 2023 r. W związku iż przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. zmiana Statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej wskazujemy, iż zmianie ulegają postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki: Przed zmianą: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na: 1) 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2) 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 12.335.891 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 4) 12.435.628 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C; 5) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E.” Po zmianie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na: 1) 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2) 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3) 12.335.891 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 4) 12.435.628 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C; 5) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E; 6) 125.000.000 (sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii F.” Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty