Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
24.05.2024, 17:42

ADV Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie spółki portfelowej funduszu Joint Polish Investment Fund C.V. [JPIF] tj. HealthUp S.A. z siedzibą w Warszawie [HealthUp], w szczególności Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2023 rok, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2024 r. powziął informację o wydanym w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie [Sąd] postanowieniu w przedmiocie zatwierdzenia układu HealthUp [Dłużnik]. Postanowienie jest nieprawomocne.
Sąd postanowił zatwierdzić propozycje układowe HealthUp, które przewidują podział wierzycieli na trzy grupy wierzycieli obejmujące poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 Prawa restrukturyzacyjnego. Kluczowe założenia propozycji układowych HealthUp obejmują przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli niezabezpieczonych rzeczowo, którzy udzielili Dłużnikowi finansowania dłużnego poprzez konwersję wierzytelności na akcje HealthUp nowej emisji, a zaspokojenie innych wierzycieli poprzez jednorazową zapłatę odpowiednio 100% [wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem] lub 40% [wierzyciele niepowiązani z Dłużnikiem] wierzytelności] w ustalonym przez Sąd terminie. Pozostałe wierzytelności ulegają umorzeniu. Konwersja części zobowiązań HealthUp na akcje nowej emisji, o czym mowa powyżej, która nastąpi wraz z uprawomocnieniem się wyroku, spowoduje istotne zmniejszenie udziału Funduszu JPIF w HealthUp poniżej progu poniżej 2%, co w konsekwencji powodować będzie utratę przez JPIF wybranych praw z umowy inwestycyjnej pomiędzy JPIF w HealthUp, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020.

Inne komunikaty