Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AIRWAY: strona spółki
27.05.2024, 23:50

AWM Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-27    
 
 
  AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AIRWAY MEDIX S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00 - 420 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Szara 10  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 243 47 99 +48 22 243 47 99  
  (telefon)  (fax)  
  info@airway-medix.com airway-medix.com  
  (e-mail)  (www)  
  5252568205 146885502  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przychody ze sprzedaży 1   
 Zysk (strata) ze sprzedaży-948-646-219-138 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 492-998-345-212 
 Zysk (strata) netto-1 492-998-345-212 
 Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)     
 - podstawowy-0,02-0,02   
 - rozwodniony-0,02-0,02   
 Całkowite dochody ogółem-1 492-998-345-212 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ(niebadane)(badane)(niebadane)(badane) 
 Aktywa trwałe940899218207 
 Aktywa obrotowe5 1006 4621 1861 486 
 Aktywa ogółem6 0397 3611 4041 693 
 Kapitał własny-14 076-13 207-3 273-3 037 
 Zobowiązania długoterminowe3 4363 332799766 
 Zobowiązania krótkoterminowe16 68017 2363 8783 964 
 Pasywa ogółem6 0397 3611 4041 693 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-483-84-112-18 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8073-1916 
 Przepływy pieniężne netto razem-563-10-130-2 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze wybrane dane finansowe przeliczone zosta&#322;y na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zosta&#322;y wed&#322;ug kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy tj. 31.03.2024 (1 EUR=4,3009 PLN) i na dzie&#324; 31.12.2023 (1 EUR= 4,3480 PLN) </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat, sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczone zosta&#322;y po kursie stanowi&#261;cym &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. (1 EUR = 4,3211 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. (1 EUR = 4,7005 PLN). </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 AWM_Raport 1Q2024.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok 
 2024-05-27Peter KrönerCzłonek ZarząduPeter Kröner 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty