Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny SA-Q1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 
       data przekazania:2024-05-27    
 
 
  BIO PLANET SPOŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BIO PLANET S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-084 Leszno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wilkowa Wieś 7  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 725 76 94 +48 22 725 68 06  
  (telefon)  (fax)  
  info@bioplanet.pl www.bioplanet.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5862160738 220148650  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów76 33868 97817 66614 675 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9342 055447437 
 Zysk (strata) brutto1 5351 678355357 
 Zysk (strata) netto1 2641 291292275 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6972 008393427 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-416-721-96-153 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 255-976-291-208 
 Przepływy pieniężne netto, razem25311666 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)110 045113 82125 58624 344 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 11689 81019 79019 209 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 64239 2815 0329 133 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)61 48148 77914 29511 342 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 92924 0115 7965 135 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000698642 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000   
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,420,430,100,09 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,318,001,931,71 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,000,000,000,00 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzie&#324; bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przyjmujemy &#347;redni kurs EUR/PLN, obliczany jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzie&#324; bilansowy.<br> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm"> <span>&#346;rednie kursy wymiany z&#322;otego w okresach obj&#281;tych sprawozdaniem finansowym zosta&#322;y zaprezentowane w&#160;&#347;r&#243;drocznym skr&#243;conym sprawozdaniu finansowym.</span> </p> </body> </html> 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
 
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za I kwartał 2024 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. w I kwartale 2024 r., tj. obejmujące okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku. 
 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 r. Bio Planet S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku wraz z informacją dodatkową. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Sylwester StrużynaPrezes Zarządu  
 2024-05-27Grzegorz MulikWiceprezes Zarządu  
 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty