Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BENEFIT: strona spółki
27.05.2024, 18:28

BFT Propozycja podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji przeznaczenia całego zysku netto Spółki za 2023 rok wynoszącego 348.612.411,66 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd Spółki proponuje użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 50.757.008,34 złotych stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zarząd Spółki proponuje łącznie przeznaczyć kwotę 399.369.420,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (135 zł na jedną akcję Spółki). Zarząd Spółki proponuje 16 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz wypłacić dywidendę w dwóch transzach: (i) pierwsza transza płatna 27 września 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję; (ii) druga transza płatna 25 listopada 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję. W swojej rekomendacji Zarząd Spółki kierował się dążeniem do wyważenia potrzeby dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz zachowania wysokiej elastyczności do podejmowania decyzji inwestycyjnych służących powiększaniu przewag konkurencyjnych. Jednocześnie, Spółka informuje, iż powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, w tym ewentualnej wypłaty dywidendy i jej wysokości, podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty