Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
27.05.2024, 7:24

INP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
      
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  INPRO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INPRO S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  80-320 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opata Jacka Rybińskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  58 34 00 370 58 554 14 41  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  589-000-85-40 008141071  
  (NIP)  (REGON)  
                 
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 Przychody netto ze sprzedaży88 39751 79820 45711 020 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży24 39018 5075 6443 937 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 3908 2783 3301 761 
 Zysk (strata) brutto12 5655 8822 9081 251 
 Zysk (strata) netto10 1384 6562 346991 
 - w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym723(102)167(22) 
 Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej0,240,120,060,03 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36 4483 9918 435849 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(294)(2 329)(68)(495) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 7079 8632 0152 098 
 Przepływy pieniężne netto44 86111 52510 3822 452 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem847 071799 305196 952183 833 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania342 553304 92579 64770 130 
 Rezerwy na zobowiązania21 65521 7025 0354 991 
 Zobowiązania długoterminowe105 54298 18824 54022 582 
 Zobowiązania krótkoterminowe215 356185 03550 07242 556 
 Kapitał własny504 518494 380117 305113 703 
 - w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym40 24139 5189 3569 089 
 Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000 
 Wartość księgowa na 1 akcję12,6012,352,932,84 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 Przychody netto ze sprzedaży66 50134 41215 3907 321 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży14 3039 5943 3102 041 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 7845 1212 2641 089 
 Zysk (strata) brutto8 9074 2392 061902 
 Zysk (strata) netto7 1683 3621 659715 
 Zysk (strata) na jedną akcję0,180,080,040,02 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24 547(2 629)5 681(559) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(58)-(13)- 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej17 65611 1494 0862 372 
 Przepływy pieniężne netto42 1458 5209 7541 813 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem590 088567 024137 201130 410 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania188 633172 73743 85939 728 
 Rezerwy na zobowiązania12 46311 3842 8982 618 
 Zobowiązania długoterminowe56 06144 59913 03510 257 
 Zobowiązania krótkoterminowe120 109116 75427 92626 852 
 Kapitał własny401 455394 28793 34290 682 
 Liczba akcji w szt.40 040 00040 040 00040 040 00040 040 000 
 Wartość księgowa na 1 akcję10,039,852,332,27 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze dane finansowe za lata 2024 i 2023 zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:<br>- poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; 31 marca 2024 r. - 4,3009 PLN / EUR (na dzie&#324; 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN / EUR).<br>- poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP og&#322;aszanych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku - 4,3211 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku - 4,7005 PLN / EUR). </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF GK INPRO SA 31.03.2024.pdfGK INPRO SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31.03.2024 rok 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu  
 2024-05-27Elżbieta MarksProkurent  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty