Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
27.05.2024, 15:20

LTX Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie MAR”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 27 maja 2024 r. od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Krzysztofa Wydmańskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki (Sekretarz Rady Nadzorczej) powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty