Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PGE: strona spółki
27.05.2024, 19:49

PGE QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-27    
 
 
  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  20-718 Lublin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Aleja Kraśnicka 27  
  (ulica) (numer)  
  (22) 340 17 04 (22) 340 14 99  
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  526-025-05-41 006227638  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży16 84127 2083 8975 788 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej1 4082 343326498 
 Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem)1 1652 361270502 
 Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy9511 811220385 
 Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8931 724207367 
 Całkowite dochody1 4411 423333303 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 339-6 828-541-1 453 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 140-1 645-495-350 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 7695 3476411 138 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 710-3 126-396-665 
 Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,400,770,090,16 
 Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,400,770,090,16 
 Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję2 243 712 9942 243 712 9942 243 712 9942 243 712 994 
 Aktywa trwałe79 70178 34018 53118 017 
 Aktywa obrotowe40 76835 1039 4798 073 
 Aktywa razem120 469113 44328 01026 091 
 Kapitał własny49 33347 85511 47011 006 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej48 28946 87411 22810 781 
 Kapitał podstawowy19 18419 1844 4604 412 
 Zobowiązania długoterminowe23 77023 3785 5275 377 
 Zobowiązania krótkoterminowe47 36642 21011 0139 708 
 Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego2 243 712 9942 243 712 9942 243 712 9942 243 712 994 
 Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,5220,895,004,80 
 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)21,5220,895,004,80 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży17 51421 7034 0534 617 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej436598101127 
 Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem)762873176186 
 Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy619704143150 
 Całkowite dochody640606148129 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 093-5 470-1 410-1 164 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 683-3 876852-825 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 7875 0346451 071 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów377-4 31287-917 
 Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,280,310,060,07 
 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,280,310,060,07 
 Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję2 243 712 9942 243 712 9942 243 712 9942 243 712 994 
 Aktywa trwałe26 42225 7836 1435 930 
 Aktywa obrotowe38 60134 2948 9757 887 
 Aktywa razem65 02360 07715 11813 817 
 Kapitał własny42 20141 5619 8129 559 
 Kapitał podstawowy19 18419 1844 4604 412 
 Zobowiązania długoterminowe8 3498 2961 9411 908 
 Zobowiązania krótkoterminowe14 47310 2203 3652 351 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze dane prezentowane s&#261; w milionach z&#322; oraz w milionach euro, z wyj&#261;tkiem pozycji dotycz&#261;cych zysku na akcj&#281; oraz warto&#347;ci ksi&#281;gowej na akcj&#281;, kt&#243;re prezentowane s&#261; w z&#322; oraz w euro. </p> <p> </p> <p> Powy&#380;sze dane finansowe zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad: </p> <p> - poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w oraz kapita&#322;&#243;w i zobowi&#261;za&#324; &#8211; wed&#322;ug &#347;redniego kursu okre&#347;lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie&#324; 31 marca 2024 roku - 4,3009 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2023 roku &#8211; 4,3480 EUR/PLN, </p> <p> - poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#8211; wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w okre&#347;lonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku &#8211; 4,3211 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku - 4,7005 EUR/PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 1_PGE_GK_Q1_2024_raport_finansowy.pdfRaport finansowy za I kw. 2024 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 
 2_PGE_GK_Q1_2024_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdfSprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2024 r. 
 1_PGE_CG_Q1_2024_financial_report.pdfFinancial report for the first quarter of 2024 containing consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group and quarterly financial information for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
 2_PGE_CG_Q1_2024_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdfManagement Board's report on activities of PGE Capital Group in the first quarter of 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Dariusz MarzecPrezes Zarządu  
 2024-05-27Marcin LaskowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty