Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2023

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna ["Spółka"] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2024 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku Spólki za rok obrotowy 2023 ["Uchwała"].
Zgodnie z podjętą Uchwałą: a] kwota 21.252.702,00 złotych przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,50 złotego, b] kwota 6.775.394,29 złotych przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki, c] liczba akcji objętych dywidendą 14.168.468, d] dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2024 roku, e] dzień wypłaty dywidendy ustalono na 26 czerwca 2024 roku. Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U.2018.757].

Inne komunikaty