Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
27.05.2024, 10:41

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka jako „Wykonawca” zawarła z Województwem Podlaskim „Zamawiający” umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”.
Zawarcie niniejszej Umowy jest następstwem wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym. Łączna wartość Umowy została ustalona na kwotę 62 614 262,47 zł netto (77 015 542,84 zł brutto) (wynagrodzenie ryczałtowe). Zamawiający zastrzegł sobie możliwość ograniczenia zakresu robót składającego się na przedmiot Umowy o wartość do 10 % wartości umownej brutto w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Umowa ma zostać zrealizowana w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Zamawiający przewidział waloryzację wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów przy każdym okresie rozliczeniowym (Umowa przewiduje trzymiesięczny okres rozliczeniowy), począwszy od 7 miesiąca od dnia podpisania Umowy, w przypadku, gdy zmiana cen materiałów i kosztów przekroczy ustalony w Umowie poziom. Zamawiający przewidział maksymalny próg waloryzacji na poziomie 3% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Wynagrodzenie podlega waloryzacji na wniosek Stron. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. zadania inwestycyjnego stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Spółkę oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty