Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
27.05.2024, 17:15

TRN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-27    
 
 
  TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRANS POLONIA S.A. transport  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  83-110 Tczew  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Rokicka 16  
  (ulica) (numer)  
  +48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@transpolonia.pl www.transpolonia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5932432396 193108360  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do 
 Przychody netto ze sprzedaży54 12651 02512 52610 855 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 1911 698-276361 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5852 729-135581 
 Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej-5742 339-133498 
 Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej-7112 298-165489 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6956 390-1611 360 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 353-2 130776-453 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 362-5 672-1 472-1 207 
 Przepływy pieniężne netto, razem-3 703-1 412-857-300 
 Aktywa razem246 101245 39057 22156 437 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania106 148104 72524 68024 086 
 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe53 42355 58312 42112 784 
 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe52 72549 14112 25911 302 
 Kapitał własny139 953140 66532 54132 352 
 Kapitał zakładowy2 2852 285531525 
 Liczba akcji – w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711 
 Zysk (strata) netto na akcję-0,030,12-0,010,03 
 Wartość księgowa na akcję7,457,491,731,59 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> Wybrane dane finansowe zosta&#322;y przeliczone na walut&#281; EURO w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> Pozycje bilansowe : </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> wg &#347;redniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> na dzie&#324; 31 marca 2024 roku &#8211; 4,3009 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku &#8211; 4,3480 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> Pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych: </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w NBP na koniec ka&#380;dego miesi&#261;ca </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> 3 miesi&#281;cy 2024 roku &#8211; 4,3211 z&#322; </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal"> 3 miesi&#281;cy 2023 roku &#8211; 4,7005 z&#322; </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 1Q2024.pdfSkonsoldowany Raport Kwartalny za I kwartał 2024 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-27Dariusz CegielskiPrezes Zarządu  
 2024-05-27Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu  
 2024-05-27Adriana BosiackaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty