Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
28.05.2024, 13:28

PBG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-28    
 
 
  PBG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PBG Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  62-081 Wysogotowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Skórzewska 35  
  (ulica) (numer)  
  (061) 6651700 (061) 6651701, 6641900  
  (telefon)  (fax)  
  polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  777-21-94-746 631048917  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży 14 3 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(70 356)(73 823)(16 282)(15 705) 
 Zysk (strata) brutto(84 101)(74 419)(19 463)(15 832) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający(84 101)(74 419)(19 463)(15 832) 
 - akcjonariuszom jednostki dominującej(84 101)(74 419)(19 463)(15 832) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający(98 524)(96 714)(22 801)(20 575) 
 - akcjonariuszom jednostki dominującej(98 524)(96 714)(22 801)(20 575) 
 Całkowite dochody ogółem za okres(98 524)(96 714)(22 801)(20 575) 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,12)(0,12)(0,03)(0,03) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,12)(0,12)(0,03)(0,03) 
 Średni kurs PLN / EURxx4,32114,7005 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 349)(14)(775)(3) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej25 7051 1775 949250 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(19 565)(603)(4 528)(128) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 791560646119 
 Średni kurs PLN/EURxx4,32114,7005 
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa65 62584 70715 25819 482 
 Zobowiązania długoterminowe14 1535963 291137 
 Zobowiązania krótkoterminowe6 092 4576 033 2531 416 5541 387 593 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(6 040 986)(5 949 142)(1 404 586)(1 368 248) 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,38)(7,27)(1,72)(1,67) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,30094,3480 
 Dane jednostkowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży---- 
 Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej(72 442)(78 370)(16 765)(22 241) 
 Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej(83 484)(98 732)(19 320)(21 356) 
 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(83 484)(98 732)(19 320)(21 356) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(83 484)(98 732(19 320)(21 356) 
 Całkowite dochody ogółem(83 484)(98 732(19 320)(21 356) 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,102)(0,121)(0,024)(0,026) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,102)(0,121)(0,024)(0,026) 
 Średni kurs PLN / EURxx4,32114,7005 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 068)(548)(247)(117) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 7041 1221 089239 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej9027216 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3 726601862(128) 
 Średni kurs PLN/EURxx4,32114,7005 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa60 08161 97913 96914 255 
 Zobowiązania długoterminowe---- 
 Zobowiązania krótkoterminowe6 112 3236 030 7361 421 1731 387 014 
 Kapitał własny(6 052 241)(5 968 757)(1 407 203)(1 372 759) 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,395)(7,293)(1,719)(1,677) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,30094,3480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 <p>Powyższe dane finansowe za 1 kwartał 2024 roku i 1 kwartał 2023 roku zostały przeliczone według następujących zasad :</p> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport GK PBG za IQ2024_final.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I kwartał 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-28Bartosz Sierakowskiwiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacjiBartosz Sierakowski 
 2024-05-28Piotr Zimmermanprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacjiPiotr Zimmerman 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty