Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
28.05.2024, 17:02

DMG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-28    
 
 
  Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Dr. Miele Cosmed Group S.A. Odzież i kosmetyki  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  26-600 RADOM  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  WIELKOPOLSKA 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 360 83 62-64 +48 360 92 57  
  (telefon)  (fax)  
  board.office@dr-miele.eu www.dr-miele.eu  
  (e-mail)  (www)  
  796-006-93-71 670990050  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
  NiebadaneNiebadaneNiebadaneNiebadane 
 Przychody ze sprzedaży112 096102 91725 94221 895 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 3183 7172 388791 
 EBITDA*13 2086 7363 0571 433 
 Zysk (strata) brutto8 9472 4622 071524 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej6 6691 7521 543373 
 Całkowite dochody ogółem6 3351 7381 466370 
 Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego6 3351 7381 466370 
 Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom niekontrolującym---- 
 Średnia ważona akcji zwykłych87 338 65287 338 65287 338 65287 338 652 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,762,450,640,52 
 Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)0,080,020,02- 
 Wartość na dzień31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
  NiebadaneBadaneNiebadaneBadane 
 Wartość firmy30 05030 0506 9876 911 
 Rzeczowe aktywa trwałe134 234132 94031 21130 575 
 w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania15 51714 2913 6083 287 
 Nieruchomości inwestycyjne4 7424 7421 1031 091 
 Wartości niematerialne93 53293 51221 74721 507 
 Aktywa trwałe262 558261 24461 04860 084 
 Zapasy60 55051 09614 07811 752 
 Należności z tyt. dostaw i usług54 59946 16812 69510 618 
 Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych---- 
 Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe7 7929 6141 8122 211 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 46614 2972 2013 288 
 Aktywa obrotowe razem132 407121 17530 78627 869 
 AKTYWA RAZEM394 965382 41991 83487 953 
 Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego240 729234 39455 97253 908 
 Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym---- 
 Kapitał własny240 729234 39455 97253 908 
 Zobowiązania długoterminowe28 81029 5676 6996 800 
 Zobowiązania krótkoterminowe125 426118 45829 16327 245 
 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM394 965382 41991 83487 953 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="71" span="3" height="14" style="height: 10.2pt"> <td colspan="4" height="14" class="xl627" width="518" style="height: 10.2pt; width: 388pt"> PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl617" colspan="4" style="height: 10.2pt"> I. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej &#8211; wg kursu &#347;redniego NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; okresu bilansowego: </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl619" style="height: 10.2pt"> kurs na 31.03.2024 roku wynosi&#322; 1 EUR </td> <td class="xl612"> <a name="RANGE!C52">4,3009</a> </td> <td class="xl612"> </td> </tr> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl619" style="height: 10.2pt"> kurs na 31.12.2023 roku wynosi&#322; 1 EUR </td> <td class="xl619"> 4,3480 </td> <td class="xl619"> </td> </tr> </table> <table> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl617" colspan="4" style="height: 10.2pt"> II. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych &#8211; wg &#347;rednich kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca roku:<br> </td> </tr> </table> <table> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl619" style="height: 10.2pt"> &#346;rednia arytmetyczna &#347;rednich kurs&#243;w EUR na 31.03.2024 wynios&#322;a </td> <td class="xl612"> <a name="RANGE!C52">4,3211</a> </td> <td class="xl612"> </td> </tr> </table> <table> <tr height="14" style="height: 10.2pt"> <td height="14" class="xl619" style="height: 10.2pt"> &#346;rednia arytmetyczna &#347;rednich kurs&#243;w EUR na 31.03.2023 wynios&#322;a </td> <td class="xl612"> <a name="RANGE!C52">4,7005</a> </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2024_Q1_DMG_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitałowej_Dr.Miele_Cosmed_Group-sig-sig-sig-sig.pdf2024_Q1_Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-28Magdalena MielePrezes Zarządu  
 2024-05-28Kamil SzlagaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty