Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
28.05.2024, 17:14

TRK QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-28    
 
 
  TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-807 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 100, IIp.  
  (ulica) (numer)  
  22 350 94 31    
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com  
  (e-mail)  (www)  
  525-000-24-39 010952900  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Przychody ze sprzedaży308 878280 84371 48159 747 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 228-23 236-2 136-4 943 
 Zysk (strata) brutto-15 258-31 929-3 531-6 793 
 Zysk (strata) netto za okres-13 013-28 371-3 012-6 036 
 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej-12 887-28 207-2 982-6 001 
 Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)-0,04-0,08-0,01-0,02 
 Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)336 450 976336 450 976336 450 976336 450 976 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-199 677-65 588-46 209-13 953 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 0923 217-253684 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 417-13 346-5 188-2 839 
 Przepływy pieniężne netto, razem-223 186-75 717-51 650-16 108 
  Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023 
 Aktywa razem1 226 8171 488 651285 247342 376 
 Zobowiązania ogółem993 7251 240 460231 051285 294 
 Zobowiązania długoterminowe78 76085 92518 31219 762 
 Zobowiązania krótkoterminowe914 9651 154 535212 739265 532 
 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki dominującej)227 994242 94553 01155 875 
 Kapitał własny razem233 092248 19154 19657 082 
 Kapitał podstawowy269 161269 16162 58261 905 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Przychody ze sprzedaży159 840175 69036 99137 377 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 541-12 266-357-2 609 
 Zysk (strata) brutto-6 786-20 756-1 570-4 416 
 Zysk (strata) netto za okres-6 312-18 235-1 461-3 879 
 Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)336 450 976336 450 976336 450 976336 450 976 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-204 05710 668-47 2232 270 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 7761 161411247 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 443-28 835-3 342-6 134 
 Przepływy pieniężne netto, razem-216 724-17 006-50 155-3 617 
  Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023Stan na 31.03.2024Stan na 31.12.2023 
 Aktywa razem960 7961 141 075223 394262 437 
 Zobowiązania ogółem724 655898 622168 490206 675 
 Zobowiązania długoterminowe32 53923 8557 5665 486 
 Zobowiązania krótkoterminowe692 116874 767160 924201 189 
 Kapitał własny236 141242 45354 90555 762 
 Kapitał podstawowy269 161269 16162 58261 905 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,3211 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku) oraz 4,7005 (dla danych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku), kt&#243;re s&#261; &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca obj&#281;tego prezentowanymi danymi. </p> <p> </p> <p> Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w bilansu zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,3009 (dla danych na dzie&#324; 31 marca 2024 roku) oraz 4,3480 (dla danych na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku), kt&#243;re zosta&#322;y og&#322;oszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzie&#324; bilansowy. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku Grupy Trakcja 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-28Andrzej Kozerap.o. Prezesa Zarządu  
 2024-05-28Bartłomiej CyganCzłonek Zarządu  
 2024-05-28Jakub LechowiczCzłonek Zarządu  
 2024-05-28Jerzy PazuraCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty