Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
28.05.2024, 18:03

UNT QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-28    
 
 
  UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  UNIMOT S.A. dystrybucja paliw i gazu  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-120 ZAWADZKIE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ŚWIERKLAŃSKA 2A  
  (ulica) (numer)  
  +48 (77) 461 65 48 +48 (77) 461 64 96  
  (telefon)  (fax)  
  ug@unimot.pl https://www.unimot.pl/  
  (e-mail)  (www)  
  7561967341 160384226  
  (NIP)  (REGON)  

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży2 995 8983 279 329693 318697 655 
 Zysk/(strata) na działalności operacyjnej40 888109 0279 46223 195 
 Zysk/(strata) brutto24 990104 2705 78322 183 
 Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej17 21981 8303 98517 409 
 Zysk/(strata) netto16 75181 9903 87717 443 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 460(69 864)2 652(14 863) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 521)32 252(2 898)6 861 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(38 436)(9 658)(8 895)(2 055) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(41 466)(45 506)(9 596)(9 681) 
 Aktywa razem3 243 4393 137 233754 130721 535 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 148 8042 059 361499 617473 634 
 Zobowiązania długoterminowe825 756839 320191 996193 036 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 323 0481 220 041307 621280 598 
 Kapitał własny1 094 6351 077 872254 513247 901 
 Kapitał zakładowy8 1988 1981 9061 885 
 Liczba akcji (w tys. szt.)8 1988 198-- 
 Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w zł/euro)2,109,980,492,12 
 Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w zł/euro)2,109,980,492,12 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)133,52131,4831,0530,24 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)133,52131,4831,0530,24 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm"> <span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt">Dane por&#243;wnawcze dla pozycji dotycz&#261;cych sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane s&#261; na dzie&#324; 31 grudnia 2023 r., natomiast dla pozycji dotycz&#261;cych sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w i sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych za okres od 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r.</font></span><br><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt">na 31.03.2024 r. liczba akcji u&#380;yta do wyliczenia zysku na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; oraz rozwodnionego zysku na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; wynosi&#322;a 8 198 tys. sztuk.</font></span><br><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt">na 31.03.2023 r. liczba akcji u&#380;yta do wyliczenia zysku na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; oraz rozwodnionego zysku na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; wynosi&#322;a 8 198 tys. sztuk.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm; line-height: 120%"> <span style="line-height: 120%"><font size="7.0pt">na 31.03.2024 r. liczba akcji u&#380;yta do wyliczenia warto&#347;ci ksi&#281;gowej oraz rozwodnionej warto&#347;ci ksi&#281;gowej na jedn&#261; akcj&#281; wynosi&#322;a 8 198 tys. sztuk.</font></span><br><span style="line-height: 120%"><font size="7.0pt">na 31 grudnia 2023 r. liczba akcji u&#380;yta do wyliczenia warto&#347;ci ksi&#281;gowej oraz rozwodnionej warto&#347;ci ksi&#281;gowej na jedn&#261; akcj&#281; wynosi&#322;a 8 198 tys. sztuk.</font></span><br><br> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm; line-height: 120%"> <span style="line-height: 120%"><font size="7.0pt">Wybrane dane finansowe przeliczono na walut&#281; euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b:</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm; line-height: 120%"> <span style="line-height: 120%"><font size="7.0pt">Pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski obowi&#261;zuj&#261;cego na 31 marca 2024 roku: 4,3009 z&#322;/euro oraz dla danych por&#243;wnawczych na 29 grudnia 2023 roku: 4,3480 z&#322;/euro.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm; line-height: 120%"> <span style="line-height: 120%"><font size="7.0pt">Poszczeg&#243;lne pozycje dotycz&#261;ce sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; kalendarzowy poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy, kt&#243;ry wyni&#243;s&#322; odpowiednio 4,3211 z&#322;/euro (3 miesi&#261;ce 2024 r.), 4,7005 z&#322;/euro (3 miesi&#261;ce 2023 r.).</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0cm; line-height: 120%"> <br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie_Zarzadu_GKUNIMOT_ZA_1Q2024.pdfSprawozdanie zarzadu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMOT 
 Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_USA_1Q224.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe USA 1Q224 
 Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_UNIMOT_1Q2024.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK UNIMOT 1Q2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-28Adam SikorskiPrezes Zarządu  
 2024-05-28Robert BrzozowskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-28Filip KuropatwaWiceprezes Zarządu  
 2024-05-28Aneta Szczesna-KowalskaWiceprezes Zarządu  
 2024-05-28Michał HojowskiWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty