Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-28    
 
 
  MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  35-082 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Podkarpacka 15a  
  (ulica) (numer)  
  017 8753010 017 8753020  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@makarony.pl www.makarony.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8133278856 691674708  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów81 30789 11118 81618 958 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej12 04810 0562 7882 139 
 Zysk (strata) brutto11 9589 4102 7672 002 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej9 4637 2882 1901 550 
 EBIT12 04810 0562 7882 139 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)15 73612 5483 6422 670 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 7494 3843 876933 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 2 484- 1 529- 575- 325 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 453- 238- 336- 51 
 Przepływy pieniężne netto, razem12 8122 6172 965557 
 Aktywa razem ***256 724238 08859 69154 758 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***97 98588 81222 78220 426 
 Zobowiązania długoterminowe ***36 23235 4358 4248 150 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***61 75353 37714 35812 276 
 Kapitał własny ***158 739149 27636 90834 332 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 7017 617 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,860,660,200,14 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **14,3813,523,343,11 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów77 25466 33917 87814 113 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej9 3994 0772 175867 
 Zysk (strata) brutto9 2763 5512 147755 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7 3522 6991 701574 
 EBIT9 3994 0772 175867 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)12 5055 7712 8941 228 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 7091 7513 635373 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 1 564- 1 156- 362- 246 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 453- 293- 336- 63 
 Przepływy pieniężne netto, razem12 6923022 93764 
 Aktywa razem ***239 065220 92655 58550 811 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***89 67578 88820 85018 143 
 Zobowiązania długoterminowe ***32 57131 6857 5737 287 
 Zobowiązania krótkoterminowe ***57 10447 20313 27710 856 
 Kapitał własny ***149 390142 03834 73532 667 
 Kapitał podstawowy ***33 12033 1207 7017 617 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego11 040 07111 040 07111 040 07111 040 071 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,670,240,160,05 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **13,5312,873,152,96 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Arial" size="3">* Zysk/strata netto na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = wynik netto/&#347;rednia wa&#380;ona liczba akcji w okresie </font> </p> <p> <font face="Arial" size="3">** Warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; = kapita&#322;y w&#322;asne/liczba akcji na dany moment bilansowy </font> </p> <p> <font face="Arial" size="3">*** Por&#243;wnywalne dane dotycz&#261;ce sprawozdania z sytuacji finansowej wed&#322;ug stanu na dzie&#324; 31 grudnia 2023 roku</font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe GMP 2024Q1_ESPI.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 roku skonsolidowane i jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-28Zenon DaniłowskiPrezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty