Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.05.2024, 8:26

ACT QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-29    
 
 
  ACTION SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ACTION S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-500 Piaseczno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Zamienie, ul. Dawidowska 10  
  (ulica) (numer)  
  022 3321601 022 3321610  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@action.pl www.action.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5271107221 011909816  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów615 578586 243142 459124 719 
 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży53 03951 09912 27410 871 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej19 64311 0424 5462 349 
 Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki15 9319 2563 6871 969 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej56 86738 00213 1608 085 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej14 908-7 5203 450-1 600 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 770-10 581-8 741-2 251 
 Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych34 00519 9017 8704 234 
 Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)0,850,460,200,10 
  Stan na dzień 31.03.2024Stan na dzień 31.12.2023Stan na dzień 31.03.2024Stan na dzień 31.12.2023 
 Aktywa, razem643 023687 929149 509158 217 
 Zobowiązania212 757239 72249 46855 134 
 Zobowiązania długoterminowe58 76864 65313 66414 870 
 Zobowiązania krótkoterminowe153 989175 06935 80440 264 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki429 208447 87699 795103 007 
 Kapitał zakładowy1 8741 874436431 
 Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )18 737 00019 549 05518 737 00019 549 055 
 Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)22,9122,915,335,27 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów608 904586 243140 914124 719 
 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży50 47251 04911 68010 860 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej19 34411 0624 4772 353 
 Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki16 1099 6533 7282 054 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej55 45437 61412 8338 002 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej14 948-6 9893 459-1 487 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-37 567-10 581-8 694-2 251 
 Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych32 83520 0447 5994 264 
 Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)0,860,490,200,10 
  Stan na dzień 31.03.2024Stan na dzień 31.12.2023Stan na dzień 31.03.2024Stan na dzień 31.12.2023 
 Aktywa, razem639 863685 311148 774157 615 
 Zobowiązania209 534236 49248 71954 391 
 Zobowiązania długoterminowe58 49164 36613 60014 804 
 Zobowiązania krótkoterminowe151 043172 12635 11939 587 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszomSpółki430 329448 819100 056103 224 
 Kapitał zakładowy1 8741 874436431 
 Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )18 737 00019 549 05518 737 00019 549 055 
 Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)22,9722,965,345,28 
       
   
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Raport_GK_ACTION_1_Q_2024.pdfRaport_GK_ACTION_1_kwartał_2024 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-29Piotr BielińskiPrezes Zarządu  
 2024-05-29Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty