Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Zarząd ATC Cargo S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż uwzględniając poziom zysku netto wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym przez Emitenta, a także po dokonaniu oceny bieżącej sytuacji finansowej, w tym jej płynności, istniejących lub mogących powstać w przyszłości zobowiązań oraz w oparciu o perspektywy rozwoju podjął w dniu 29 maja 2024 roku uchwałę zgodnie z którą wystąpi do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego w 2023 roku zysku netto w kwocie 11 188 339,03 złotych (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 03/100) w następujący sposób:
a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 5 636 295, 60 złotych (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 60/100), co daje 0,85 złotych (osiemdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję, b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część tj. 5 552 043,43 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy złote 43/100). Zarząd zaproponuje, zgodnie z powyższą uchwałą, aby dzień dywidendy wyznaczyć na 11 lipca 2024 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2024 roku. Niniejsza rekomendacja, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. zostanie przedłożona do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A., które podejmie ostateczną decyzję co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty