Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
29.05.2024, 14:21

BNP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 2 lipca 2024 r., godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.
Zarząd Banku w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść Projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 2 lipca 2024 r., począwszy od dnia zwołania NWZ. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty