Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.05.2024, 17:14

ACT Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 29 maja 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – TEAMWORKS FZE (dalej także: „Zawiadamiający”), sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek sprzedaży akcji przez TEAMWORKS FZE. Przed dokonaniem ww. zmian, Zawiadamiający posiadał 1.505.638. akcji, uprawniających do 1.505.638. głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,03% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Po rozliczeniu transakcji Zawiadamiający posiada łącznie 569.638. akcji ACTION S.A., stanowiących 3,04 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 569.638. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,04 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że występuje podmiot zależny od niego, który posiada akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji ACTION S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty