Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
29.05.2024, 17:36

3RG Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-29    
 
 
  3R Games SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  3R Games S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-199 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Pokorna 2/211  
  (ulica) (numer)  
  58 58 58 900 58 662 03 45  
  (telefon)  (fax)  
  ir@3r.games 3r.games  
  (e-mail)  (www)  
  586 216 38 72 220170588  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6761 115156237 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej7277817166 
 EBITDA*7277817166 
 Zysk (strata) brutto7777818166 
 Zysk (strata) netto7777818166 
 Zysk (strata) netto znormalizowany**16177837166 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8259819127 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej---- 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej240(756)56(161) 
 Przepływy pieniężne netto – razem322(158)75(34) 
 Liczba akcji75 637 88073 637 88075 637 88073 637 880 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,010,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )0,240,220,060,05 
 Aktywa / Pasywa razem18 66616 9594 3403 627 
 Aktywa trwałe15 60215 6023 6283 337 
 Aktywa obrotowe3 0641 357712290 
 Kapitał własny18 36116 5664 2693 543 
 Zobowiązania długoterminowe---- 
 Zobowiązania krótkoterminowe3053937184 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="#333333">W okresach obj&#281;tych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych&#160;danych finansowych zastosowano nast&#281;puj&#261;ce &#347;rednie kursy wymiany z&#322;otego&#160;w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: </font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="#333333">pozycje&#160;bilansowe przeliczone s&#261; wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez&#160;Narodowy Bank Polski obowi&#261;zuj&#261;cego na ostatni dzie&#324; okresu&#160;sprawozdawczego:</font></span> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="341" style="width: 256.0pt; margin-left: 2.75pt"> <tr style="height: 15.0pt"> <td width="267" nowrap="nowrap" style="width: 200.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Kurs na dzie&#324; 31.03.2024 4,3009</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt"> <td width="267" nowrap="nowrap" style="width: 200.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Kurs na dzie&#324; 31.03.202 4,6755</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" align="justify"> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="#333333">pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w&#160;pieni&#281;&#380;nych przeliczone s&#261; wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni kurs w&#160;okresie, obliczony jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na&#160;ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym:&#160;</font></span> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="341" style="width: 256.0pt; margin-left: 2.75pt"> <tr style="height: 15.0pt"> <td width="267" nowrap="nowrap" style="width: 200.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">&#346;redni kurs za 2024 4,3211</font></span> </p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt"> <td width="267" nowrap="nowrap" style="width: 200.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.0pt"> <p class="MsoNormal"> <span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">&#346;redni kurs za 2023 4,7005</font></span> </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" align="justify"> </p> <p class="MsoNormal" align="justify"> <span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="#333333">Najwy&#380;szy i&#160;najni&#380;szy kurs obowi&#261;zuj&#261;cy w ka&#380;dym okresie kszta&#322;towa&#322; si&#281;&#160;nast&#281;puj&#261;co: 01.01-31.03.2024 4,4016 oraz 4,2804 PLN/EUR, 01.01-31.03.2023 4,7895 oraz 4,6688 PLN/EUR.</font></span> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 3R Games SA raport kwartalny 29.05.pdfRaport za q1 3R Games 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-29Piotr SurmaczPrezes Zarządu  
 2024-05-29Wiktor DymeckiCzlonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty